Részvényopciók értékelése


Látták: Átírás 1 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Pénzügyi Számvitel Tanszék A munkavállalói részvényopciós programok elszámolása és értékelése Készítette: Bóta László Számvitel szak Könyvvizsgálat szakirány Szakszeminárium-vezető: Lakatos László Péter 2 Én, Bóta László teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen szakdolgozatban szereplő minden szövegrész, ábra és táblázat az előírt szabályoknak megfelelően hivatkozott részek kivételével eredeti és kizárólag a saját munkám eredménye, más dokumentumra vagy közreműködőre nem támaszkodik 2 3 Tartalomjegyzék 1.

Bevezetés Témakör meghatározása Témaválasztás indoklása A kifejtés menete és logikája A részvényopciós programok elméleti háttere A humán erőforrás politikai aspektus: az ösztönzés A vállalatgazdaságtani aspektus: a megbízó-ügynök probléma A munkavállalói részvényopciók célja Motiválás Felvétel és megtartás Likviditás Eltérések a konvencionális és a munkavállalói részvényopciók között Kereskedés Valós érték hedge Opciós díj Lehívás A munkavállalói részvényopciók típusai Hagyományos Premium Performance-vested Replikálható Vásárolt Újrainduló Indexált A munkavállalói részvényopciók előfordulása Munkavállalói részvényopciók a világ országaiban Munkavállalói részvényopciók Magyarországon A munkavállalói részvényopciók számvitele Munkavállalói részvényopciók kezelése az IFRS-ben Bevezetés Megjelenítés Tőkeinstrumentumban kiegyenlített ügylet Megszolgálási feltételek 4 3.

Bevezetés 1. Ezek az ügyletek minden bizonnyal részvényopciók értékelése munkavállalói részvényopciós programok keretében testesülnek meg a leggyakrabban. Ezeknek a programoknak a számviteli elszámolását és az értékelésükhöz szükséges modellek bemutatását választottam dolgozatom témájául. Dolgozatom során bemutatom a munkavállalói részvényopciók célját, legfontosabb tulajdonságait és típusait.

Központi témaként részletesen tárgyalom a Kiyosaki az opciókról Pénzügyi Részvényopciók értékelése Standardok ide vonatkozó előírásait. Véleményem szerint a téma szerves részét képezi az opciók valós értékének meghatározása, azaz az opcióárazás.

Általánosságban bemutatom az opcióárazási legelterjedtebb modelljeit, illetve részvényopciók értékelése modellek input adatainak legfőbb jellegzetességeit a munkavállalói részvényopciók vonatkozásában.

Dolgozatomat esettanulmányokkal zárom, amelyek során magyarországi vállalatok ösztönző programjait mutatom be és elemzem. A téma egyedisége számviteli szempontból jól körülhatárolhatóvá teszi a problémákat, ugyanakkor számos ponton túlmutat az elszámolási kérdéseken. Témaválasztásom indokait az alábbiakban rendszerezem és foglalom össze.

részvényopciók értékelése lehetőségek ahol kezdje

Elsősorban azért döntöttem a részvény-alapú kifizetések mellett, mert véleményem szerint kiválóan alátámasztják azt a tényt, hogy a számvitel nem korlátozódhat pusztán elszámolási technikákra. A gazdasági események összetettsége okán gyakran nagyobb kihívás választ adni arra, mit és milyen értéken mutassunk be, mint hogy, hogyan mutassuk be a problémát.

A számvitel logikájába illeszkedő, megfelelő elszámolás minden esetben alapvető fontosságú, azonban az igaz és valós képhez legalább ennyire hozzátartozik, hogy részletesen alátámasztott számítások segítségével megkapott, a valóságot a lehető legjobban tükröző érték kerüljön be a könyvekbe. Bár elterjedtségben még nem vesszük fel a versenyt az Egyesült Államokkal és Nyugat-Európával, de a Budapesti Értéktőzsde tagjainak egy része már évek óta kínál különböző részvény-alapú, illetve részvényopciós ösztönző programot a munkavállalói számára.

Ez lehetőséget az emberek hogyan lehet sok pénzt keresni számomra arra, hogy dolgozatomat gyakorlati példákkal tegyem színesebbé, hitelesebbé.

Végül, de nem utolsó sorban különösen érdekesnek tartom a témát azon okból, hogy a részvényopciók értékelése illetve részvényopciós kifizetések részvényopciók értékelése elengedhetetlen a társtudományok segítségül hívása.

Fresh articles

Az opciók értékének meghatározása egyértelműen a pénzügyi szakemberek feladata. Azonban a számviteli aspektusból vizsgálódóknak is érteniük részvényopciók értékelése, hogy hogyan épülnek fel az árazáshoz használt modellek, hiszen ezen számítások eredménye fog majd bekerülni a beszámolókba.

Szintén a társtudományok területén maradva, a munkavállalói részvény-alapú ösztönző programok létjogosultságának okát kutatva hamar a vállalatgazdaságtan egyik alapvető problémaköréhez juthatunk el.

Ezen programok során a munkavállaló résztulajdonossá válhat, érdemes tehát átgondolni, hogy egy ilyen lehetőség enyhítheti-e, és ha igen, akkor mennyire a klasszikus megbízó-ügynök ellentétet. Összességében úgy gondolom, hogy a munkavállalói részvény-alapú kifizetések és részvény opciós programok kiváló lehetőséget biztosítanak egy szerteágazó téma számviteli kezelésének bemutatására.

Különösen érdekessé teszi a területet a számviteli elszámolás alapját képező valós érték meghatározásához szükséges opció árazási modellek elengedhetetlen ismerete. Dolgozatom központi részét az elszámolási szabályok bemutatása, illetve a valós érték meghatározásának módszerei képezik, amelyhez szervesen kapcsolódik az elméleti bevezetés, illetve zárásként a gyakorlati példák felsorakoztatása Az elméleti fejezetet a társtudományok témámhoz kapcsolódó hipotéziseinek rövid áttekintésével kezdem.

A továbbiakban részletesen bemutatom a részvényopciós programok célját, legfontosabb tulajdonságaikat és eltéréseiket a konvencionális opciókhoz képest. A szabályozás fejezetében részvényopciók értékelése középpontjában az IFRS 2 Share-based payment standard áll, amelynek legutóbbi módosításai már integrálták, és így hatályon kívül helyezték a standarhoz kapcsolódó IFRIC-eket. Sorra vettem a standard legfontosabb előírásait, különös hangsúlyt fektetve a megszolgálási feltételekre, illetve a módosítások lehetséges hatásaira.

Külön fejezetben tárgyalom a részvények és a részvényopciók értékelésével kapcsolatos kérdéseket.

részvényopciók értékelése bináris opciók áttekintése 24option

Bemutatom, hogy a munkavállalói részvényopciós programok során megszabható feltételeket hogyan és mikor kell figyelembe venni a valós érték meghatározásánál. Áttekintem az opcióárazás során használt főbb input adatok meghatározásánál milyen speciális feltételeket kell figyelembe venni, ha munkavállalói részvényopció árazására használjuk őket.

Továbbá röviden áttekintem a legelterjedtebb opcióárazási modelleket. A részvényopciók értékelése szabályok ismertetése után három nagy magyarországi vállalat példáján keresztül vizsgálom meg, hogy a gyakorlatban hogyan kerülnek bemutatásra a beszámolóban a részvényopciós programok. Igyekeztem minden típusra példát keresni: a készpénzes programokat a MOL példáján keresztül, a tőkeinstrumentumban rendezett ügyleteket az FHB példáján keresztül, készpénzes alternatívával rendelkező ügyleteket pedig a Synergon példáján keresztül mutatom be.

Itt szeretném megragadni a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak Lakatos László Péter Tanár Úrnak, hogy egyetemi előadásai során felkeltette az érdeklődésemet a téma iránt, a részvényopciók értékelése megírása során pedig észrevételeivel, szakmai tanácsaival segítette a munkámat.

A részvényopciós programok elméleti háttere 2. Anélkül, hogy részletes fejtegetésbe bocsátkoznánk, kijelenthetjük, hogy a vállalatok tevékenységi struktúrája megváltozott az elmúlt száz évben, s a humán-tőke mellett felértékelődött az innováció és a kutatás-fejlesztés is. Természetes, hogy a munkavállalók tömege kettévált.

Egyrészt kialakult egy speciális, elmélyült szaktudással rendelkező kiemelt státuszú munkavállalói kör. Ezek az emberek tudásuk miatt már nehezen helyettesíthetőek, részvényopciók értékelése bizonyos esetekben már ők maguk jelentik a versenyelőnyt a piacon, így a vállaltoknak alapvető érdeke fűződik megtartásukhoz és motiválásukhoz. Az ösztönzés összetett feladat, de számtalan eszköz áll a szakemberek rendelkezésére.

Ezeket az eszközöket első körben két csoportra bonthatjuk, az egyik csoportot nevezhetjük a hard, a másik csoportot a soft tényezők csoportjának. A soft tényezők egy megfoghatatlan halmazt alkotnak, tömören összefoglalva hyip bináris opciók tartozik minden olyan nem anyagi jellegű szempont, amely azt határozza meg, hogy a munkavállaló hogyan érzi magát részvényopciók értékelése munkahelyén.

A hard tényezőket már sokkal könnyebb konkretizálni, itt találhatjuk a különféle juttatásokat. Ezek a juttatások számtalan módon kategorizálhatóak, elsőként elkülöníthetjük a pénzbeli és a nem pénzbeli juttatásokat.

Related Content

A pénzbeli juttatások a leghatásosabb, legerősebb ösztönzők. Ide sorolhatjuk az alapbért, az alapbéren felül járó pótlékokat, a különböző jutalékokat, számtalan bér jellegű juttatást utazási költségtérítések és természetesen a prémiumokat, bónuszokat. Később még részletesen kifejtem ezt a problémakört, de általában a munkavállalók szubjektív megítélésétől függ, hogy a részvény-alapú programokat az alapbér részének tekintik, vagy pedig prémiumként számolnak vele.

Természetesen mások is lehetnek résztvevői ennek a nehezen feloldható ellentétnek, de talán legélesebben a tulajdonos és a manager között jelenik meg a konfliktus.

Mibe fektess 2020-ban?

Bizonyos elméletek szerint a megbízó-ügynök probléma megoldásában komoly szerepük lehet a teljesítmény alapú ösztönzőknek részvény-opciós programokPareto-javítást végezhetnek, sőt akár optimális szerződésként is funkcionálhatnak. Az optimális szerződés a javak olyan elosztását feltételezi, amelyen már nem végezhető Pareto-javítás, tehát egyetlen fél helyzete sem tehető kedvezőbbé anélkül, hogy egy másik szereplőé az eredeti állapothoz képest ne romlana.

A tulajdonosok szempontjából minden munkavállaló, még a managerek is bérköltséget jelentenek, amely csökkenti a profitot. A managerek végzik azonban a cég operatív irányítását, így óriási az információs asszimetria a javukra.

A tulajdonosoknak tehát szükségük van a managerek ismereteire, és el kell kerülniük, hogy a managerek kizárólag saját érdekeiket figyelembe véve ez az részvényopciók értékelése természetesen mindig a minél magasabb jövedelem elérése cselekedjenek, háttérbe szorítva a vállalat hosszú távú eredményességét.

A munkavállalói részvényopciós programok elszámolása és értékelése - PDF Free Download

A tulajdonosok megpróbálják ösztönözni az operatív vezetőket annak érdekében, hogy az ő céljaikat tartsák szem előtt döntéseiknél. Weisbach: Optimal Executive Compensation vs.

Share on Facebook Share on Twitter Figyelembe véve a részvényopciókat a kompenzációs csomag értékelése során Ha egy keresletet igénylő iparágban dolgozik, ritka készséggel rendelkezik, vagy egyszerűen szerencsésnek találja magát a megfelelő cégnél, talán az álláslehetőséget kínáló munkahelyet szállíthat. A cég növekedésének egy része extra ösztönzést nyújt a munkában, és segített a különböző típusú vállalatok - köztük a Microsoft, az Amazon, a Google és a Facebook - alkalmazottai számára, hogy jelentős vagyont építsenek. Ha a kompenzációs csomagot részvényopció-juttatásokkal szemléli vagy összehasonlítja, akkor pontosan értse meg, hogy a részvényopciók hogyan működnek és mit érhetnek meg.

Managerial Power címmel jelentetett meg átfogó tanulmányt. A fejezet megírásakor erre a tanulmányra támaszkodtam. A managert érdekeltté teszik abban, hogy a vállalat minél jobb teljesítményt nyújtson, növelve ezzel a vállalat értékét. Ha sikerül olyan szerződést kötni, amely az operatív döntéshozókat a lehető legjobban motiválja a vállalat eredményének javítására, és eközben úgy érzik, hogy mindezért megfelelő kompenzációt kapnak, akkor gyakorlatilag létrejött az optimális szerződés, mindenki jól járt.

Számos olyan nézet terjedt el az utóbbi évtizedekben, amelyek szerint a megbízó-ügynök probléma kiküszöbölhető egy jól felépített teljesítmény alapú ösztönző rendszerrel.

Bebchuk és Fried megkérdőjelezik ezt az álláspontot és hosszasan érvelnek amellett, hogy nem köthetnek olyan szerződést a tulajdonosok a managerekkel, amely biztosítaná számukra azt, hogy az cég operatív működését felügyelők a tulajdonosok érdekeit tartják szem előtt. Meg kell jegyeznünk ugyanakkor azt is, hogy rendkívüli módon nem térhet el a részvényopciók értékelése és managerek érdeke.

Induljunk ki abból, hogy a managerek elsődleges célja a minél magasabb jövedelem elérése. Ez nyilvánvalóan függ a mutatott teljesítményüktől, és a manager piacon ez alapján fogják őket beárazni. Ebből következik, hogy az operatív vezetők számára is kiemelten fontos, hogy az általuk irányított cég értéke növekedjen, növelve ezzel az ő hírnevüket is, és ezáltal az esélyüket egy következő vezető pozícióra részvényopciók értékelése magasabb jövedelem reményében.

részvényopciók értékelése ingyenes forex alkalmazás letöltése

Összességében tehát az érdekek nem teljesen ellentétesek egymással, de valószínűleg a megbízó-ügynök problémára a teljesítmény alapú ösztönzők csak részmegoldást nyújtanak, és nem tekinthetünk rájuk optimális szerződésekként. Bebchuk és Fried kidolgozott egy másik elméletet is, amely a manageri fizetések maximuma felől közelíti meg a problémát.

A feltételezés az, hogy a managerek elég erősek ahhoz, hogy befolyásolják az igazgatóság tagjait, és ezáltal hatással legyenek saját fizetésükre is.

Rácsos modell (pénzügy) - Lattice model (finance) - kempomagazin.hu

Az álláspont szerint egyetlen dolog van, amely részvényopciók értékelése szabhat törekvéseiknek: a nyilvánosság reakciója az indokolatlanul magas fizetéseikre. A megbízó-ügynök megközelítés tehát azt mondja, egy managernek minimum akkora fizetést biztosítanak a tulajdonosok, hogy ne hagyja el a céget, a managerial power megközelítés szerint pedig a manager fizetése olyan magas, amelyet még a nyilvánosság képes elfogadni.

Megnéztük három, a maga területén vezető informatikai cégnél - Compaq, Microsoft, Graphisoft - hogy mit is jelent a gyakorlatban a részvényopció lehetősége. A Microsoft munkatársai régóta élhetnek a lehetőséggel Nem ültették fel őket A munkásparaszt hatalom korában szokás volt vállalati ünnepség és kollektív május elsejék alkalmából pénzjutalomban, SZOT-üdülési csekkben és meleg kézszorításban részesíteni a dolgozót. Az ösztönzési formát a tőkés métely begyűrűzése változtatta aztán cash-ben leszurkolt, legtöbbször csak elméletileg teljesítményfüggő prémiummá, ami a szerénység mértékétől függően elérte a kedvezményezett éves fizetésének 10, 20, 50, vagy akár százalékát. A jutalomevolúció újabb fokát a részvényopciós jogok biztosítása jelentheti.

Ez a megközelítés természetesen rendkívül sok kérdést vet fel, hiszen miért is lenne fontos egy operatív vezetőnek, hogy mit gondol róla a nyilvánosság, de tény, hogy a jelenség létezik, és valóban behatárolhatja egy bizonyos szinten a jövedelmeket. Így a dolgozó érdekelt lesz abban, hogy olyan döntéseket hozzon, amelyek növelik a részvény árfolyamát. Itt két dolgot kell kiemelnünk: egyrészt az alkalmazottak döntő többsége semmilyen hatással nem lehet a részvények árfolyamára, másrészt a részvényárfolyamok sokkal több tényezőtől függnek, mintsem hogy azokat a cég operatív vezetői egyéni döntéseik által módosítani tudják.

Így a motivációs tényező nem feltétlenül fog közvetlenül eredményességben megmutatkozni, sőt megjelenhet a potyautas probléma is akik amúgy sem lehetnek hatással az árfolyamra nem tesznek többet a cél érdekében, mint korábban, de pozitív eredmény esetén részesednek a sikerből.

Illetve a tulajdonosoknak fontos figyelmet fordítani arra, hogy ha a vezetők minden tőlük telhetőt megtettek, de rajtuk kívül álló körülmények miatt az részvényopciók értékelése kedvezőtlenül alakult, akkor ebben az esetben is részesüljenek valamiféle jutalomban Felvétel és megtartás Azok a cégek, amelyek részvényopciókat is kínálnak a javadalmazási csomag részeként jó eséllyel vonzóbbak lesznek a munkavállalók számára.

Ezek a vállalatok általában egy nagy és tőkeerős cég benyomását keltik, amelynél értelemszerűen nagyobb biztonságban érezné magát a dolgozó. Akadnak példák azonban ennek az ellenkezőjére is, lehetséges, hogy egy olyan startup-ról van szó, amely jelenleg még nem rendelkezik elég szabad pénzeszközzel, viszont robbanásszerű fejlődés előtt áll. Bár kockázatos, de rendkívül attraktív is lehet egy ilyen cégnél elkezdeni dolgozni, hiszen a korai szakaszban részesedésben megkapott fizetések később vagyonokat is érhetnek lásd Facebook.

A munkavállalók megtartása szintén fontos célja a részvény-opciós programoknak. Egyrészt a programok hosszú távra szólnak, másrészt általában még a megszolgálási időszak után sem 2 Az Európai Unió Munkavállalói Részvényopciók Adóztatása Részvényopciók értékelése részvényopciók értékelése adta ki zárójelentését The legal and administrative environment for Employee Stock Options in the EU címmel. A jelentés részvényopciók értékelése épült a Pendelton-Blasi-Kruse-Poutsma-Sesil által jegyzett Theoritical study on stock options in small and medium enterprises című tanulmányra.

A fejezet megírásakor erre a két tanulmányra támaszkodtam. Kilépéskor pedig szinte minden esetben semmissé válnak, így a munkavállalók növekvő részvény árfolyamok esetén érdekeltek abban, hogy legalább addig a vállalatnál maradjanak, ameddig az opciójuk lehívhatóvá válik. Csökkenő részvény árfolyam és további negatív kilátások mellett részvényopciók értékelése opciók elveszíthetik megtartó erejüket, ilyenkor lehet megoldás az újraárazás.

A munkavállalók megtartása különösen fontos lehet olyan területeken, ahol a szellemi tőkének kiemelt a szerepe, és akár egyetlen munkavállaló is versenyelőnyt jelenthet.

Ilyenkor a humán erőforrásba történt befektetések védelme rendkívül fontos feladata a vállalatnak Likviditás A részvényopciókkal a vállalatok úgy ígérhetnek részvényopciók értékelése jövedelmet a munkavállalóiknak, hogy likvid eszközeiket nem kell megterhelniük.

Legalábbis az ígéret időpontjában semmiképp sem.